Перевод "вдали" на словацком языке:


  Словарь русский-словацкий

вдали - перевод :
ключевые слова : ďaleko Domova Pútnikom Poskytol Diplomatom

Ads

  Примеры (Внешние источники, не рецензируются)

Вы написали Вдали от Рассвета ?
To vy ste napísali Out of Dawn ?
Я рос вдали от своих родных.
Som vynechal moje bratrancov.
Анри хочет умереть вдали от меня.
Henri chce zomrieť preč odo mňa, biskup.
Я должна вернуть долг гденибудь вдали отсюда.
Cítim, že kdesi vo vesmíre je niečo čo ma očistí.
Я думал, бой будет происходить вдали отсюда.
Myslel som si, že sa bojuje ďaleko odtiaľto.
Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
A bolo opodiaľ od nich veliké stádo svíň pasúce sa.
Жизнь в Китае, ребёнком, вдали от семьи, была тяжела.
Pre mladé dievča bez rodiny bolo nesmierne ťažké žiť v Číne.
Но он быстро звонки вдали от капитана что аромат.
Ale rýchlo volá preč od kapitána tá vôňa.
а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.
A jeho sestra sa postavila zďaleka, aby zvedela, čo sa s ním bude diať.
И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог.
Ľud tedy stál zďaleka, a Mojžiš sa priblížil k mrákave, kde bol Bôh.
Я бы не стал жить вдали от 'пришвартоваться для anythin й .
Ja by som žiť ďaleko od Moor pre anythin 'th.
Он краями в любопытным образом вдоль место вдали от своего собеседника.
He hranami v kurióznom spôsobom po sídlo od svojho partnera.
Мы поженимся в маленькой церкви в горах, вдали от всех. Почему?
Vezmeme sa ďaleko v horách, preč od všetkých zvedavých očí.
Вдали от дома, мистер Нэвилл, я чувствую, что начинаю меньше значить.
Keď som preč z domu, zdá sa mi, že som bezvýznamnejšia.
(9 22) Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби?
Prečo, ó, Hospodine, stojíš zďaleka? Prečo sa skrývaš v časoch súženia?
Разве Я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
Či som ja Bohom len zblízka? hovorí Hospodin. A či nie som i Bohom z ďaleka?
Две подруги, обе писательницы, пьют вместе. Вдали от мира, перед горящим камином.
Dve spisovateľky, samotné popíjajú, ďaleko od sveta, pred krbom.
Тенистые шторы с постели Авроры, Вдали от света дома крадет мои тяжелые сын,
Tieni závesy z postele Aurora, ďaleko od domova ukradne svetlom môjho syna ťažké,
Брат Я дам тебе броню держаться вдали этого слова сладкого молока Беды, философия,
Mních Dám ti brnenie, aby z toho slova, protivenstvá je sladké mlieko, filozofie,
Это порт, ставший домом вдали от дома для дипломатов, мошенников, торговцев и путешественников.
Poskytol útočisko, domov ďaleko od domova diplomatom, podnikateľom, pútnikom, podvodníkom i tulákom.
Это порт, ставший домом вдали от дома для дипломатов, мошенников, торговцев и путешественников.
Poskytol vzdialené útočisko, domov ďaleko od domova diplomatom, obchodníkom, podnikateľom a pútnikom.
(37 12) Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние моистоят вдали.
Moje srdce trepoce moja sila ma opustila už ani len svetla mojich očí nie je u mňa!
Благодаря этому время вдали от пациентов сократилось в среднем с 40 до 12 минут
Týmto spôsobom zrazili čas, ktorý boli mimo pacientov z 40 na 12 minút v priemere.
Это место сбора, вдали от всех родных планет для дипломатов, дельцов, предпринимателей и путешественников.
Poskytol útočisko, domov ďaleko od domova diplomatom, podnikateľom, pútnikom, podvodníkom i tulákom.
Это место встречи, дом вдали от дома для дипломатов, активных людей, бродяг и дельцов.
Poskytol útočisko, domov ďaleko od domova diplomatom, podnikateľom, pútnikom, podvodníkom i tulákom.
Но мне так одиноко вдали от дома... и так захотелось... чтобы меня приласкала женщина.
Chcel som cítiť na sebe dotyk ženského tela.
Вырывают рудокопный колодезь в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей.
Lomí dol hlboko od toho, kto býva hore tí, ktorých zabudla noha, visia, vzdialení súc od ľudí kolíšu sa sem a ta.
И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали
A keď vchádzal do ktoréhosi mestečka, stretlo sa s ním desať malomocných mužov, ktorí sa postavili zďaleka
Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая
Kupci s tými vecami, ktorí boli zbohatli z neho, budú stáť zďaleka pre bázeň jeho múk plačúc a žalostiac
Как ученый, живущий вдали на территории Северо Запада или острове Мэн, сказать, что парламентская на кухне?
Ako môže byť vedec, ktorý prebýva ďaleko v území na sever alebo západ ostrova Man, povedať, čo je parlamentná v kuchyni?
И перешел Давид на другую сторону и стал на вершине горы вдали большое расстояние было между ними.
Potom prešiel Dávid na druhú stranu a postavil sa na temene vrchu zďaleka, takže bolo veľké miesto medzi nimi.
Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана.
A išli aj päťdesiati mužovia zo synov prorokov a postavili sa naproti zďaleka, a oni dvaja stáli pri Jordáne.
Все же, знавшие Его, и женщины, следовавшие за Ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это.
A všetci jeho známi stáli zďaleka, i ženy, ktoré nasledujúc ho boly prišly s ním od Galilee a dívaly sa na to.
Но несмотря на войны на годы, прожитые вдали друг от друга, я никогда не прекращал вспоминать тебя.
Ale napriek všetkému zlému, hádkam rokom odlúčenia. Nikdy som na teba neprestal myslieť.
И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, и честность не может войти.
takže súd musel ustúpiť nazpät a spravedlivosť stojí zďaleka, lebo pravda klesla na ulici, a statočná priamosť nemôže vojsť.

 

Похожие Запросы: вдали от всех - вдали -