Перевод "установление причинно следственных связей" на греческий язык:


Ads

  Примеры (Внешние источники, не рецензируются)

Укрепление международных связей университета и установление контактов сюда могут входить, в частности, создание или модернизация отделов международных связей..
Βελτίωση των διεθνών σχέσεων των πανεπιστημίων και δημιουργία επαφών ο τομέας αυτός μπορεί να περιλαμβάνει κυρίως τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό των γραφείων διεθνών σχέσεων.
Закон человеческое установление.
Ο Νόμος είναι ένας ανθρώπινος θεσμός.
Ответственность человеческое установление.
Η ευθύνη είναι ένας νομικός θεσμός.
Обозначения связей
Ετικέτες δεσμών
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Профиль партнерских связей
Χαρακτηριστικά μιας εταιρικής σχέσης
Это начало причинно следственной цепочки для науки.
Είναι η αρχή της αιτιακής αλυσίδας για την επιστήμη.
Диспетчер семантических связей Nepomuk
Σημασιολογική Επιφάνεια εργασίας Nepomuk
Укрепление торговых связей Молдовы
Βοήθεια στις επιχειρήσεις της Μολδαβίας
У тебя много связей.
Δεν υπάρχουν ήρωες έξω από τα βιβλία σου.
Здесь должна быть какая то причинно следственная связь.
Πρέπει να υπάρχει κάποιου είδους αιτιότητα εδώ.
Это установление контроля власть имущей группы над другими .
Πρόκειται για μια ισχυρή ομάδα που προσπαθεί να επιβάλλει τον έλεγχό της στην άλλη. Αυτή η ισχυρή περιγραφή μειώνει τις Μουσουλμάνες που ηγήθηκαν κινημάτων για την αλλαγή.
Установление личности и поиск правды на театральных площадках Аргентины
Η αναζήτηση της ταυτότητας και η αλήθεια εκφράζονται στο πάλκο στην Αργεντινή
В интернете более 100 триллионов связей, а в мозге взрослого человека 300 триллионов связей.
Λοιπόν, το Διαδίκτυο έχει πάνω από 100 τρισεκατομμύρια συνδέσμους, και ο εγκέφαλος ενός ενήλικα έχει 300 τρισεκατομμύρια συνδέσμους.
Суть нашего дела в создании связей.
Η ουσία αυτού που κάνουμε είναι η επικοινωνία.
И сеть связей действительно имеет значение.
Το δίκτυο έχει μεγάλη σημασία.
Это всего лишь набор связей в клетке.
Είναι απλά διεργασίες που συμβαίνουν μέσα σε ένα κύτταρο.
Развитие структур обеспечения общественных связей и маркетинга
την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων και δομών της αγοράς (μάρκετινγκ)
У нас много тесных связей в Англии.
'Εχουμε καλούς συνδέσμους στην Αγγλία.
И разные вещи распространяются через разные виды связей.
Και διαφορετικά είδη πραγμάτων εξαπλώνονται κατά μήκος διαφορετικών ειδών δεσμών.
Это карта 714 студентов и их дружеских связей.
Αυτός, λοιπόν, είναι ένας χάρτης 714 φοιτητών και των φιλικών δεσμών τους.
Например, библиотекарям, сотрудникам отделов международных связей и т.д.
Π.χ. πανεπιοτημιακό προσωπικό, όπως βιβλιοθηκάριους, υπευθύνους δημόσιων σχέσεων, κλπ.
Например, библиотекарям, сотрудникам отделов международных связей и т.д.
Δλδ. πανεπιστημιακό προσωπικό, όπως βιβλιοθηκάριους, υπευθύνους δημόσιων σχέσεων, κλπ.
Вы человек с хорошим мышлением и множеством связей.
Είστε άνθρωπος επινοητικός.
Это график связей в налоговом кодексе США, связей между законами, которые влияют друг на друга и на общий свод правил.
Αυτό είναι ένα γράφημα του κώδικα φορολογίας των ΗΠΑ, και των εξαρτήσεων ενός νόμου από άλλους νόμους για το γενικό αποτέλεσμα.
Наряду с внешним развитием и увеличением количества возможностей должно проходить внутреннее развитие, углубление сердечных связей, также как и внешних связей.
Μαζί με την εξελιξή μας σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον και την αύξηση των ευκαιριών, θα πρέπει να υπάρχει εσωτερική εξέλιξη και να εμβαθύνουμε τόσο στους δεσμούς της καρδιάς μας όσο και στις εξωτερικές μας επαφές.
Первым этапом будет установление новых национальных пределов выбросов на основе нового многоцелевого Протокола.
Ένα πρώτο βήμα προς αυπ'ι την κατεύθυνση θα είναι ο καθορισμός πρόσθετων εθνικών ορίων για τις εκπομπές, στο πλαίσιο του νέου πρωτοκόλλου που θα καλύπτει πολλαπλούς ρύπους και πολλαπλές συνέπειες.
И в самом деле, для некоторых из этих ситуаций причинно следственные связи хорошо известны.
Πράγματι, οι άνθρωποι ξέρουν τις αιτιώδεις σχέσεις αρκετά καλά για κάποια από αυτά τ' αποτελέσματα.
То есть нам нужно иметь причинно следственную модель того, что происходит на самом деле.
Αυτό που θέλουμε είναι ένα αιτιολογικό μοντέλο του τι συμβαίνει πραγματικά.
Чтобы обладать мягкой мощью, нужно обладать доступной сетью связей.
Για να διαθέτει κάποιος ήπια ισχύ, πρέπει να είναι συνδεδεμένος.
Этот беспорядок разительно контрастирует с неизменной упорядоченностью генеалогических связей.
Αυτή η αταξία έρχεται σε άμεση αντίθεση με την αναλλοίωτη τάξη μιας γενεάς.
Глава 17 это исследование отсутствия кровных связей, отсутствия истории.
Το Κεφάλαιο 17 είναι μια εξερεύνηση της απουσίας γενεαλογικών δεσμών και της απουσίας της ιστορίας.
В мозге ребенка больше связей, чем во всем интернете.
Το μυαλό ενός παιδιού έχει περισσότερους συνδέσμους απο ολόκληρο το Διαδίκτυο.
Перед вами графический анализ связей некой социальной группы людей.
Αυτό που βλέπετε εδώ είναι ένας χάρτης ανάλυσης συνδέσμων μιας κοινωνικής ομάδας.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в Отдел Внешних Связей
Περισσότερες λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες μας, τις προσκλήσεις για την υποβολή προσφορών και τις δυνατότητες απασχόλησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοθέση μας στη διεύθυνση www.etf.europa.eu.

 

Похожие Запросы: установление деловых связей - следственных - отдел международных связей - установление - связей - установление последовательности -